ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Dancing Devotion

 1. Één ieder sport op zijn of haar eigen risico.
 2. Bezoekers (leerlingen, gasten, etc.) dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en in de dansschool te houden aan de huisregels van de dansschool evenals de aanwijzingen die gegeven worden door de directie en/of de docenten. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot verwijdering worden overgegaan.
 3. Dancing Devotion of haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor; diefstal, vermissing, lichamelijk letsel, materiële schade, of andere vervelende zaken.
 4. Men dient vijf minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn.
 5. Wanneer een lid zich ziek of geblesseerd meldt, is er de mogelijkheid om dat lesuur in te halen binnen een periode van 30 dagen.
 6. Nieuw geïnteresseerden zijn van harte welkom en hebben recht op een gratis proefles.
 7. Het dragen van het passende Dancing Devotion tenue tijdens de lessen is verplicht.
 8. Gedurende de schoolvakanties en tijdens zon- en feestdagen zijn er geen lessen;
 9. Roken of eten tijdens de lessen is verboden, je mag wel een flesje water meenemen.

Leerstof

 1. De tariefstelling en de leerstof van de danslessen zijn uitsluitend afgestemd op ‘eigen gebruik’. Het is leerlingen verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht de (voormalige) leerling zich tot het betalen van een boete van minimaal 450,- Euro per overtreding aan de dansschool, onverlet een verdere schadeclaim van de dansschool en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
 2. Dit verbod geldt niet in de navolgende situatie: wanneer een overeenkomst tussen de leerling en de dansschool dit expliciet aangeeft. Hierbij is zowel de tariefstelling als de leerstof afgestemd op commercieel gebruik door de cursist
 3. Dancing Devotion heeft het recht de leerling de toegang tot een les te ontzeggen indien de leerling zich niet houdt aan de huisregels en veiligheidsregels of medisch niet instaat is om de lessen te volgen.
 4. Dancing Devotion streeft ernaar al haar activiteiten door bekwame en bevoegde docenten te laten uitvoeren.
 5. Bij ziekte of afwezigheid van de docent(e) zal er gezocht worden naar vervanging, indien vervanging niet mogelijk is zal de les indien mogelijk worden verzet en zullen de leerling of diens ouder/verzorger/voogd zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden.

Lidmaatschap/contributies

 1. Men is lid vanaf het ondertekenen van een inschrijfformulier tot aan het schriftelijk opzeggen van het lidmaatschap.
 2. Ieder lid heeft recht op een gratis proefles. Wanneer u lid word, betaald u dus vanaf de tweede les die u volgt.
 3. Opzeggen van het lidmaatschap kan verloopt via ons uitschrijfformulier.
 4. De opzegtermijn bedraagt een volledige kalendermaand. Bijvoorbeeld; opgezegd op 12 april dan is 31 mei de opzegdatum.
 5. Het eerste incasso treedt de eerstvolgende maand in werking (incasso gaat 12 keer per seizoen)
 6. Wanneer een incasso door welke reden dan ook niet lukt, volgt er een tweede poging in een nieuwe ronde. Wanneer deze tweede poging ook niet lukt, ontvangt u een factuur en brengen wij €5,- administratiekosten in rekening. Bij iedere herinnering die wij hierna nog moeten sturen komt hier €5,- bij op.
 7. In sommige situaties betaalt het Jeugdsportfonds of de Stichting Meedoen Zwolle (een deel van) het lesgeld voor kinderen van 4 tot 18 jaar die structureel willen sporten maar, die door de financiële situatie van hun ouders/verzorgers, dat niet kunnen. De aanvraag verloopt bij het Jeugdsportfonds via een intermediair. Bij de St. Meedoen Zwolle moet de ouder/verzorger/voogd zelf de aanvraag doen. Beide instanties betalen (een deel van) het lesgeld rechtstreeks aan Dancing Devotion.
 8. De contributie kan jaarlijks verhoogd worden.
 9. Indien er sprake is van achterstallige betalingen, dienen deze eerst te worden voldaan, voordat u kunt opzeggen.
 10. Naast de contributie wordt bij inschrijving een eenmalig bedrag in rekening gebracht van 15,00 euro exclusief btw voor administratiekosten. Dit wordt met het eerste incasso afgeschreven.
 11. Bij het ondertekenen van het inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, de automatische incasso van de afgesproken bedragen en het privacy statement.

Huisregels

 1. Omdat we een veilige en goede omgeving willen creëren; om in te kunnen leren en we de activiteiten in de dansschool op een goede manier willen laten lopen hebben we een aantal richtlijnen opgesteld. Eerlijkheid en openheid vinden wij erg belangrijk! We willen heel graag een veilige sfeer creëren hiervoor zijn eerlijkheid en communicatie belangrijke peilers! Mocht je iets dwars zitten meld dit dan zo snel mogelijk bij je docent of stuur een mail naar info@dancingdevotion.nl.
 2. De leerlingen houden zich aan de voorgeschreven kledingregels.
 3. De eerste les mogen ouders altijd even mee kijken. De daaropvolgende lessen kunnen ouders op de gang of in de kantine wachten. Het is niet toegestaan om in de les te kijken. Met uitzondering van de open lessen.
 4. Heb respect voor je docent en medeleerlingen! Geef elkaar complimentjes en val elkaar nooit af!
 5. Je mobiele telefoon staat tijdens de les uit.
 6. Ziekte en blessures worden voor de les bij de docent gemeld.
 7. Op het terrein van de dansschool wordt geen gebruik gemaakt van, drugs of alcohol. En word niet gerookt!
 8. Je gaat naar de wc voor de les begint! Tijdens de les is hier geen ruimte voor.
 9.  Als de docent praat ben je stil.
 10. We zitten niet aan elkaar tijdens de les. Tenzij dit de opdracht is!
 11. Je bent 5 minuten voor lestijd aangekleed aanwezig.
 12. In de les is het alleen toe gestaan om water te drinken. verder mag er geen eten of drinken genuttigd worden.

Beeld- en Geluidsopnamen

 1. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruime zin van het woord (foto, film,video, tape, ect.) in en op het terrein van de dansschool is uitsluitend toegestaan met toestemming van de dansschool. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
 2. Wij namen privacy serieus maar zijn wij als dansschool zonder beeldmateriaal moeilijker en minder zichtbaar voor anderen. Als dansschool maken wij o.a. foto- en video-opnames die gebruikt kunnen worden voor onze website en social media van de dansschool. Standaard gaan wij ervan uit dat je hiervoor begrip hebt en mee akkoord gaat. Wij zullen nooit ongevraagd namen van leerlingen vermelden.